Rumanyo

Shilika shamusika muNamibia shafumano ashi NAMAs ntjo shimwe shakapatoko muAfrika.


WINDHOEK, Dec. 22 – Muruku rwakuwana mashungido ghakupitakana mafere hambondatu ghavo vana shano kuhamenamo mumarumbatano ghamusika gha2018 ghaNAMAS, vawapayiki vashilika kuna kuvimona ashi shilika shino kuna kuyeruka ngudu nankondo, ghunene mumwaka ogho tuna tamba wa2018 omo mushilika shino ngashigwanita nka mwaka hambondatu.

Umwe wavahamenimo muvayenditi shilika shino shamusika shaNAMAS, Mufumadekwa Tim Ekandjo katapa ruhafo rwendi mukumona shivaro shavashungidi lihamoko shakupitakana mafere hambondatu kushilika osho ngashikaroko mwakuhu. Ghuye katwalidiri liyeruko lyashivaro shino kuliwapayiko lyapantenta lyapiro kumonaika muAfrica mudima ashi ndyo limwe lina kukoko vakamusika navantje vayahamenemo.

Kumatameko ghashiviko shino, Tim Ekandjo katjangurura shilika shaNAMAS ashi “ntjo shimwe shatompoko unene muNamibia” morwa munyima yamwaka dino hambombali dina kapito dakuturapo marumbatano ghamusika ashi “muntu kuvhura ngoli ghughambe namukumo ashi shilika shaNAMAS ntjo shimwe shakapatoko muAfrika.

Mufumadekwa Ekandjo kafwaturara ashi mutompo washilika shino kwavanda mumbunga yavankurungu vavanene valiyendito shilika shinya ovo vapulitirango maruha ghakukushuva-shuva ghavanongo vavhure kuruwana viruwana vyavo vahana likindiro lyangandi. Ghuye katanta ashi komiti dalikengururo vahamenimo ntani naya vakutapa vitwa kuvambimbi kwakara davantu ovo vayivo shiruwana shavo, mpo ashi vavo kwatikitangamo tupu ntjosho shiruwana vavatumbira.

Ghuye katapa maghano ghendi ashi konda dimwe dovyo vyadiranga kutompoka vilika vyamarumbatano ghamusika kwakara ashi likutupikomo lyavatapi vimaliva kuvilika ovyo, muviruwana vya vakenguruli vahamenimo navya vakakutapa vitwa kuvambimbi. Mukonda yavinya vitundwamo vamweya kuvhura kavitjangurura ashi vyaufuki.

Mukuwedako Ekandjo katanta nka ashi, vayenditi shilika shamusika shaNAMAS kuvhura vakare naruhafo ashi shilika shino kwashifutiranga mwakuyulilira vaNamibia vavene ntano ungi wavimaliva wakupitakana pa peresenta dimurongo hambondatu davighuraghura kwavitapanga kuvanangeshefa vamuNamibia mwene.

“Oshino kuna kara shininke shimwe osho tukarera naruhafo rwarunene, morwa atwe kwatjingitanga shilika shino ashi shavantu navantje mushirongo, mbyongoli twarekereranga vakwafi vavimaliva navimwe weyo vakukushuva-shuva ashi navo vakambekeko nyara mpo ashi vantu vaumwetu vavhure kuwanamo mauwa ghakare ashi vakakutapa ndya ndi, ndi vakudwateka vahamenimo navayenditi shilika vyuma vina kumoneko nawa ntani navanangeshefa vano vamadu-madu,” ndjo nguli yaMufudekwa Ekandjo.

Ghuye kawedako nka ashi vayenditi shilika shaNAMAS nkehepano kumeho yashilika kwatapanga shivaro shavimaliva mushikesha shavo ovyo vawana kuvakwafi vakukushuva-shuva, vina kutapo lifano lyaliwa ashi vavo kudere ufeke na ufuki wangandi.

Opo kavamupura ashi weni omo vayenditanga vimaliva vyamushikesha shinya, Ekandjo kapi kakukata-kata mukutapa mapukururo ogho katura pamaruha namaruha. Vyakumena vidukaghana munakaro liwano livhango lyashilika, muteku wavagenda, vimaliva vyakufutira varekeli kushilika kumuyendo na mararo ghavo, Liwano vakengeli mpora pashilika navintje kwaghupanga peresenta dimurongo ntatu nahambombali yavimaliva mushikesha ntani vimaliva vyakutika kupresenta dimurongo ntatu-natano kwavighuranga vihepwa vyakushuva-shuva kuvanangeshefa vanaumwetu vamunda yashirongo, shingi shavo vanangeshefa vanakutumbiroko.

Ntani kukwamako, vimaliva ovyo varuwanitanga mukufutira ngoli vankurungu yira litomeko lyashira shakudanena nakuyimbira, ramba dakumbirumuka, muti wakutumukira mushira, ntani navimwe vyakuwapeka livango mudima lyashilika kwaghupanga perecenta dimurongo mbiri nahambondatu. Vayenditi shilika kwapuranga tupu firima damushirongo dakaro nauyivi ogho ditape uyivi wado, ano okuno perecenta dimurongo mbiri namwe davimaliva mbyo vatapanga kufirima ya Rockstar4000 yamuSouth Afrika mukutapa kwayo uyivi wayo.

Ghuye kavikenita ashi vankurungu kwavakutanga muruku rwamwaka ntatu pankedi yapashandja pahana umbembe wangandi. Mumwaka dino hambombali dina kapito shiruwana shino shavankurungu kwashitjingita nakushitapa ruviri.

Shikando shakuhova, firima ntatu ndo datuliromo mashungido, mbiri da muSouth Africa ano yino yimwe yamuNamibia. Ano shikando shauviri firima mbiri tupu datuliromo mashungido, nadintje damuSouth Africa. Ano mwakuhulilira, vimaliva vyakutika kuperecenta murongo na nne kwayendanga kuvambimbi vavene.

Mpo ngoli ashi muvimaliva vyamushikesha shaNAMAS vyakutika miliyuna murongo namayovi mafere maviri, oghano mamiliyona hambombali namayovi mafere manne kwatundanga kufirima yaMTC, ano mamiliyona maviri namayovi mafere hambondatu kwatundanga kufirima yira daHuawei, Tafel lager, Standard Bank, National Arts Gallery yaNamibia, Air Namibia, J&P Group of Companies, NDTC, Powerplay, Namibia Film Commission, NASCAM, ntani na NWR ano okuno NBC kwatapanga mamiliyuna hambombali kupitira muvifanayika, litjingito, lihanito nalineghedo lyashilika shaNAMAs pashirugho ntjosho.

“Tuna kara naruhafo rwarunene ngudu kuporodjeka yino, ntani atwe vaMTC na vaNBC na vakwafi vimaliva navantje ngatutwikira kutapa shilika shamusika shakamanoko, ngavadira kuvhurama wangu vantu mukonda yashihoro shetu kuvambimbi vetu,” mo kamanita kughamba Ekandjo.

Mutjangi: Sharma Mundingi

Mupiruli: Shampapi Shiremo