Rumanyo

Mbudi yaPresident Hage Geingob yakutapa vitundwamo vyamumwaka wa2017 kushirongo.


WINDHOEK, Dec. 14 – President Hage Geingob kahulita mwaka wa2017 nashigongi shambudi kulirombe lyalipangero, muUtatu mayuva 13 ghaShindimba opo ka va kara varekerwa vamwe vahameno muKabineti yendi, vakarelipo virongo vyapandje ntani na vanambudi vakukushuva-shuva.

Ghuye kapukurura vanambudi kavakaro pa shigongi shinya ashi shitambo shendi shakuvarekera shakushana kuturapo lihuguvaro muvantu morwa lipangero olyo vatoghorora vantu kwalitatereranga ashi livayiviteko nakuvakenititira ashi weni lyayenditapo ovyo vavatoghorwera vakare kuvipundi.

Shigongi shambudi shalihulito mwaka wa2017 kashikara ashi shakukwama kosho shakaliroko kumatamekero ghamwaka ghuno omo lipangero lyendi lya tulitirepo mafano na makukukwamo ghakutikitamo nakukwama mumwaka. Mpo ngoli ashi, shigongi shino kwashitambitira kulipangero livhure kuneya nakutwenya ovyo lyavhura kutikitamo mumwaka.

Ghuye kavifwaturura ashi shiruwana shino shakutapa maukenu kuvantu kupitira muvanambudi kuvatera kuvantu vavikukengere umwavo ashi lipangero ne kuna kutikitamo mafano, ndjodi namakukwamo ghalyo nawa-nawa ndi. Presidenti Geingob kavipampilikida ashi litikitomo lya viruwana-turwapo vyalipangero ntjo shiyivito shashinene shakuvhura varuwanite vantu mukukona-kona ashi vyashiri lipangero kuna kuruwana nawa omo vyawapera ndi.

Presidenti kakorangida nka vanambudi ashi vana hepa kutwikira na shiruwana shavo shakunomena ukaro naliyendito lipangero na vampititi valyo mulivango yira moomo dakara mbwa dakuvangara damumandi. Ghuye karupwita nkango ashi mwaka wa2017 kwauta ashi Mwaka waLidameko kuruwana Mpo ngoli kuuhura wamwaka ghuye ka kara mulivango lyakuvhura kutwenyako vyangandi ovyo vatikitamo, ghunenepo vyakuhamena lirwito ufuki na ruhepo. “Vantu vamwe kwaghambanga ashi lipangero kapi lina kuturamo nawa-nawa mukurwita ufuki na widi. Ano ngoli, kuvhura nivatantere ashi vighayadara vyavo kapi vyakara muuhunga, mukonda ashi lipangero navampititi valyo kapi vana kuhoreka ndi vana kurwita makonakono ghakuhamena kuufuki na widi walimona lyashirongo.”

Lipangero lyaNamibia mulipititiro lyaPresidenti Hage Geingob, lyakaro ashi kapishi lyamuntu umwe pamundinda wendi, kwapitita ushiri na lihuguvaro kumeho. Mukonda yavino, mumwaka ghuno wa2017, varangekwa mushirongo shaNamibia kavhuru kungambipara ashi lipangero lyatulitirepo makonakono ghakukushuva-shuva rambangako nakuvipanga vyapaveta omo lyashetekelireko mukurwita maufuki na widi wavineya. Ghuye katapa shihonenita shalitapo shiruwana shakuwapukurura Kapare kandira kaHosea Kutako ovyo lyarwitirepo lipangero mukuvitwara kuveta dogoro ava kavikandurapo mushipanga shashinene shakahuroko. Mukonda yaufuki na widi wavineya, pamuntango shiruwana shinya ndi kwakoshire mabiliyona matatu ghanaNamibia ano opo rwakatwire rukashinduke vawani shiruwana shinya kwatapire shivaro shamabiliyona hambombali kulipangero ashi mbyo nga vavafuta. Geingob katwenya nka shiruwana shakudika tenga dakutulikira maholi kuMbaye osho lyakonakona lipangero ashi lyakombanita mamiliyona ghana kutiko kumafere matano muvitjindjatjinda maliva navirongo vyapandje.

Presidenti Geingob kavirupwita nka ashi weno pana kara makonakono ghakuhamena lishenduko kufuta mutero, widi wavimaliva mulikukitaukiro ntani nalitapo viruwana kuvaholi nalikoro kapishi paveta kuUminishiteri waVyaukanguki naUndjewandjewa. Waro nka katwenya vyakuhamena ufuki na widi wavimaliva vyatwalidiro Mbanga yaSME vakayipate namwaka. Ghuye katwenya veta yayipe yaLitapo viruwana vyalipangero kufirima yina karo mushiruwana weno yapingidiromo mwayakare vakalire vakamutjangi vakukarereramo vampitameho ashi ntjo shirwita shimwe shaufuki na widi wavineya. Mpo nka shimpe President Geingob kakanganga litulitopo Veta yaVashiviri tupyororo vakaufuki na widi na yakuvatera vatapi maumbangi ghakuhamena ufuki na widi vakare nankondo dakurapota maumbondo ghano vahana utjirwe nkeheghuno.

Mukumanita, President Geingob kavikenita nka ashi Shiturwapo-tikitomo Shakuyitapo Lighogo shaHarambee kapishi walye shakuyadongononapo Lifano-ndjodi ya2030 na mafanayiko ghalikuliko ghashirongo nani ngoli shakuvatera vavhure kukwangulita kutikitamo mafanayiko ghalikulito ngogho tupu ghakaropo kare. Ghuye kangwayura nka kuvakalipo ashi nampiri ngoli kavataterere vamwe vavangi ashi walye ghuye kuna katjindja-tjinda Kabineti yendi pashigongi shinya, vinya kavi kara lipuko, ano lighano lyalitjindja-tjindjo walye kuvhura shimpe ngalikashoroke mumwaka wakashidimburura, wa2018. – Shampapi Shiremo